Zorginhoudelijke indicatoren

Zorgproblemen zoals valincidenten, de incidenten tijdens het toedienen van medicijnen of vrijheidsbeperkende maatregelen worden systematisch verzameld en geanalyseerd. De gegevens vanuit de incidentenmeldingen worden opgenomen in de managementinformatie en gebruikt in de planning & control cyclus. Door middel van PDCA (Plan, Do, Check, Act) kunnen we continue leren, verbeteren en innoveren. Ook het signaleren van de overige  gezondheidsrisico’s is een vast onderdeel van het zorgproces. Deze risico’s worden in kaart gebracht door gebruik van de gezondheidsrisico app en vastgelegd in het zorgleefplan.

Veiligheid
Van zeven parameters over veiligheid wordt een score bijgehouden en de analyse van deze gegevens leiden tot verbeteracties. Het gaat hierbij om de volgende parameters: brand/BHV, vrijheid, vallen, medicatie, ergonomie, agressie en hygiëne.

Medicatie
Binnen het Sint annaklooster wordt gewerkt met de veilige principes van de medicatieketen. Ook vinden er halfjaarlijks medicatie reviews plaats.

Incidenten en calamiteiten
Het analyseren en verbeteren naar aanleiding van incidenten gebeurt zoveel mogelijk in het dagelijkse werk. De incidentencommissie verzorgt elk kwartaal rapportages over de meldingen, analyseert deze gegevens en adviseert het managementteam en de Raad van Bestuur. Valpreventie en medicatie krijgen bijzondere aandacht. Als bij incidenten sprake is van een (mogelijke) calamiteit, voeren we een prisma-analyse uit. Zo nodig wordt er melding gedaan bij de inspectie.
In totaal zijn er in 2017 1053 incidenten gemeld, waarvan 528 incidenten met betrekking tot medicatie en 318 valincidenten. Eind 2017 is een effectmeting van de invoer van de Veilige principes in de medicatieketen uitgevoerd.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Uitgangspunt is dat we geen vrijheidsbeperkende maatregelen inzetten. Als er sprake is van risicovol gedrag, dan wordt in overleg met familie en bewoner de risico’s ingeschat en geregistreerd. Samen wordt bepaald en afgesproken of de risico’s acceptabel zijn. Onze doelstelling is een goede kwaliteit van leven van bewoners.

Psychofarmaca
Het Sint Annaklooster probeert in overleg met alle betrokkenen (artsen, zorgprofessionals, cliënt en familie) om zo bewust mogelijk om te gaan met psychofarmaca. In 2016 hebben 6 van de 21 bewoners in een tijdsbestek van 30 dagen psychofarmaca gebruikt. Het gebruik van psychofamaca wordt structureel en systematisch naar aard en omvang gemonitord. Om het gebruik van psychofarmaca terug te dringen hebben we een visie op omgaan met onbegrepen gedrag ontwikkeld, zodat we steeds op zoek gaan naar alternatieven die minder ingrijpend zijn en beter werken. Het gaat dan om:
- Antidepressiva
- Neuroleptica
- Sedativa (slaapmiddelen)

Antibiotica
Het Sint Annaklooster probeert ook in overleg met alle betrokkenen (artsen, zorgprofessionals, cliënt en familie) zo bewust mogelijk om te gaan met antibiotica. Het gebruik van antibiotica wordt structureel en systematisch naar aard en omvang gemonitord. Enerzijds met als doel om cijfers te kunnen vergelijken en anderzijds met als doel om het bewustzijn over antibioticaresistentie te verhogen. Dit doen we ondermeer door het wenselijk hygienisch gedrag van professionals te verhogen.  Het structureel verbeteren van de basishygiëne draagt bij aan het voorkomen van infecties en het verminderen van het daarbij horende antibioticagebruik door bewoners.

Decubitus
Preventie decubitus is het regelmatig monitoren van huid (letsel), voedingstoestand, mondzorg en incontinentieletsel. Bij alle bedlegerige en immobiele bewoner wordt, voorafgaande aan een MDO of zo vaak als noodzakelijk is, de gezondheidsrisico’s door middel van een gezondheidsrisico app gescoord. De uitslag van deze score en de uitkomst van de bespreking wordt vastgelegd in het zorgdossier. Dit is een vast onderdeel van het MDO. Wanneer er een verhoogd risico wordt geconstateerd van de voedingstoestand, mondzorg en/of incontinentie, dan leidt dit tot een aanpassing van of een nieuw gesteld zorgdoel in het zorgleefplan.

Ongeplande ziekenhuis opname
In 2017 zijn opnames naar aanleiding van vallen, heupfractuur, luchtweg - en urineweg infectie, delier, CVA en onbegrepen gedrag gemonitord. Doel hierbij is om te onderzoeken op welke manier deze ongeplande ziekenhuis opname voorkomen (kunnen) worden.