Veiligheid van cliënten, medewerkers en vrijwilligers

Vanuit de Veiligheidsregio Brabant Zuid is in 2016 door de medewerker Naleving (brandweer) een inspectie uitgevoerd in alle zorglocaties van Sint Annaklooster. De uitvoering van de verbeterpunten is afgerond.

In 2016 is de hygiënecode HACCP voor alle locaties geactualiseerd en zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor alle medewerkers en vrijwilligers die hier mee werken.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
De bewoner is in alle levensdomeinen uitgangspunt van de zorg - en dienstverlening met als doel om de bijdrage aan de kwaliteit van leven van een bewoner zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Wonen en welzijn
Zorgverleners van Sint Annaklooster hebben oog voor optimale levenskwaliteit en welzijn van bewoner en hun naaste(n).

  • Ers is aandacht voor de specifieke levensvragen van de bewoner.
  • Er is aandacht voor een zinvolle dagbesteding en wooncomfort
  • De bewoner krijgt naar eigen wens en behoefte en in overleg met naaste(n) persoonlijke verzorging.
  • Naaste(n) en betrokkenen uit het sociale netwerk van de bewoner krijgen de ruimte om in de zorg te participeren.
Basis veiligheid
Basis veiligheid gaat om vermijdbare schade bij bewoner zoveel mogelijk te voorkomen en te leren van veiligheidsincidenten. Binnen het Sint Annaklooster zijn de veilige principes van de medicatieketen geïmplementeerd.
Het gebruik van anti-psychotica en antibiotica wordt naar aard en omvang gemonitord.
Ter preventie van decubitus wordt de huid (letsel) regelmatig gemonitord. Ook wordt de voedingstoestand, mondzorg en incontinentieletsel regelmatig gemonitord.
Bij vrijheidsbeperkende maatregelen wordt steeds de afweging gemaakt tussen kwaliteit van leven en veiligheid.
Om ongeplande ziekenhuisopname te voorkomen wordt gemonitord op vallen, heupfractuur, luchtweg - en urineweg infectie, delier, CVA en onbegrepen gedrag.

Leren en werken aan kwaliteit
Binnen het Sint Annaklooster vindt verbetering van de kwaliteit van de zorg - en dienst verlening plaats aan de hand van de cirkel van Deming (PDCA).
  • Het Sint Annaklooster stelt jaarlijks een kwaliteitsplan op samen met betrokkenen.
  • Het kwaliteitsjaarverslag is gebaseerd op de evaluatie van de doelen uit het kwaliteitsplan, waarbij feedback op het kwaliteitsplan door de collega’s vanuit het lerende netwerk wordt meegenomen.
  • Binnen het Sint Annaklooster worden zorgverleners te allen tijde betrokken bij werk - en projectgroepen. Daarnaast zijn er in alle teams verschillende zorgverleners met een speciale rol met betrekking tot kwaliteit actief.
  • Het Sint Annaklooster vormt samen met drie collega organisaties een lerend netwerk. Binnen dit netwerk wordt het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag besproken.