Toezicht en verantwoording

De Raad van Bestuur heeft de leiding over Sint Annaklooster en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze Raad houdt toezicht op de realisatie en doelstelling, het beleid en de algemene gang van zaken. Lees hier, in het kader van Zorgbrede Governance Code, de Visie en het Toezichtkader van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur functioneren conform de gestelde vereisten in de Zorgbrede Governance Code, het bepaalde in de statuten, het reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur met addendum. Sint Annaklooster is aangesloten bij de NVTZ en NVZD. De bezoldiging is conform WNT 2 (klasse III). Bekijk hier het beleid onkostenvergoeding en geschenken Raad van Bestuur Sint Annaklooster.

Jaarlijks legt Sint Annaklooster verantwoording af over de kwaliteit van zorg. Deze verantwoording wordt vastgelegd in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2018. Het overzicht van de ontvangen giften over 2018 is hier te downloaden.

Sint Annaklooster zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Zie hier de privacyverklaring van Sint Annaklooster.

Op 5 juli 2018 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting een onaangekondigd Inspectiebezoek aan Verpleeghuis Eikenburg. De inspecteurs toetsen of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. Lees hier het rapport.