ANBI

Stichting Sint Annaklooster
Aalsterweg 285c
5644 RE  EINDHOVEN
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 003820130
Bestuurssamenstelling: mevr. A.T.A.G. Schavemaker-Duerincks, algemeen directeur/bestuurder

Beloningsbeleid
Voor medewerkers is de CAO Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg van toepassing.
De beloning van de bestuurder en de leden Raad van Toezicht valt onder de reikwijdte van de Wet normering topinkomens (WNT), en via de jaarrekening maakt Sint Annaklooster deze bezoldiging in de WNT paragraaf openbaar.

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg waaronder begrepen huisvesting, verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling, aan zorgbehoevenden en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord

Beleidsplan 2018-2020

Maatschappelijk jaardocument en financieel verslag Sint Annaklooster 2019

Het overzicht van de ontvangen giften over 2018 is hier te downloaden.