Klachten en meldcodes

Sint Annaklooster doet haar uiterste best om aan de wensen van cliënten te voldoen. Toch kan het voorkomen dat een cliënt ontevreden is. We horen dat graag, zodat we de zorg kunnen verbeteren.
Bespreek praktische problemen eerst met uw zorgverlener. Als u vervolgens niet tevreden bent met de oplossing, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van Sint Annaklooster. Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht omtrent de BOPZ dan kan deze ingediend worden bij de Landelijke Klachtencommissie Bopz-klachten (LKB).
De vertrouwenspersoon voor cliënten is te bereiken via de ambtelijk secretaris W. Hartjes-van der Aa of via het centrale telefoonnummer van Sint Annaklooster 040 29 45 400.

Sint Annaklooster acht het van belang dat medewerkers op een adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden. Sint Annaklooster heeft hiervoor een klokkenluidersregeling opgesteld. Sint Annaklooster wil hiermee de drempel voor het aan de kaak te stellen van misstanden zo laag mogelijk leggen.

Sint Annaklooster heeft de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, als onderdeel van het zorgverleningproces, ingevoerd. Het hanteren van deze meldcode heeft als doel het ondersteunen van beroepskrachten in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij signalen wordt er voor advies contact opgenomen met Veilig Thuis.